Pronajímáte už několik let byt a teď potřebujete nájemní smlouvu ukončit? Jste nespokojeni s nájemci, nebo se prostě chystáte byt začít sami využívat? Nejčastějším způsobem ukončení nájemní smlouvy je uplynutí sjednané doby nájemní smlouvy, tzv. nájemní smlouva na dobu určitou. Co když ale máte nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou?

Způsoby ukončení nájemní smlouvy

Nájemní smlouvu lze ukončit buď vzájemnou dohodou obou stran, nebo výpovědí, a to jak ze strany nájemce, tak i pronajímatele.

Jak ukončit nájemní smlouvu dohodou

Tato forma ukončení nájemní smlouvy je pro pronajímatele nejideálnější. Musí být vždy sepsána písemně. Ne nadarmo se říká: „Co je psáno, to je dáno!“

V tomto dokumentu musí být uveden pronajímatel a nájemce a jejich nacionále. Domluvte si v první řadě lhůtu pro vyklizení bytu, která bude vyhovovat oběma stranám. Důležité je také uvést podrobné informace o tom, kdy a komu budou předány všechny klíče od bytu, popřípadě dalších prostor, jež mohly být dle nájemní smlouvy užívány společně s bytem.

Předávací protokol

Součástí každé nájemní smlouvy by měl být i předávací protokol. V tom je uvedeno, zda je v pronajímaných prostorech ponecháno nějaké vybavení, jež bude moci nájemce užívat, a co konkrétně (sporák, pohovku, pračku, obývací stěnu apod.). Proto i při ukončování nájemní smlouvy je nutné mít po ruce tento předávací protokol, díky němuž si pronajímatel může zkontrolovat seznam movitých věcí a jejich současný stav. Předávací protokol chrání obě strany.

Nedoplatky a přeplatky za energie

V případě, že dochází k nějakým nedoplatkům či přeplatkům, je nutno písemně dohodnout vzájemné vyrovnání. Budou nedoplatky řešeny odečtením z případné vratné kauce, z možných přeplatků, nebo dorovnáním ve splátkách v hotovosti či převodem na bankovní účet?

Budou přeplatky použity na zmíněné nedoplatky nebo budou předány nájemci? Vždy však vše raději sepište, aby nedošlo k chybnému výkladu. Dokument označte datem, místem a stvrďte tuto dohodu podpisy všech zúčastněných stran.

Dohoda je nejsnazší

Nejjednodušší ukončení nájemní smlouvy tedy zůstává formou dohody, kdy si obě strany písemně stanoví a odsouhlasí podmínky. Tento dokument pak slouží i jako doklad o tom, že k sobě navzájem již nemají žádné další závazky.

Jak ukončit nájemní smlouvu výpovědí

Pokud se však nelze dopracovat k vzájemné dohodě, přichází na řadu využití ukončení smlouvy formou výpovědi.

Výpověď ze strany nájemce

Pokud se chce nájemce odstěhovat, nemusí v této písemné výpovědi uvádět důvody, které ho k tomuto kroku vedou. Ze zákona je stanovena výpovědní lhůta 3 měsíce. Ta začíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď doručena. Toto ustanovení platí i u tohoto způsobu výpovědi, ale ne však vždy.

V případě, že je byt neobyvatelný a pronajímatel odmítá sjednat nápravu, lze využít možnosti okamžité výpovědi. Jedná se například o nefunkční topení v zimě nebo netěsnící či poškozená okna, jež znemožňují udržet teplo a zdravý vzduch. Tato výpověď by měla být nejlépe odeslána pronajímateli poštou doporučeně s dodejkou. Pak se psaní považuje za převzaté 10. den, a to i v případě nevyzvednutí zásilky a opakovaných výzev.

Výpověď ze strany pronajímatele

Pronajímatel nemůže ukončit nájemní smlouvu na dobu neurčitou jen tak, bez řádného důvodu. Tyto důvody jsou dané zákonem:

–          Porušení dobrých mravů v domě

–          Neplnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy, jako je např.: neplacení nájemnéh.

–          Neužívá – li nájemce najaté prostory nebo je poškozuje

–          Pokud má nájemce více bytů a předmět nájemní smlouvy příliš často nevyužívá nebo dokonce vůbec

–          Jedná – li se o byt zvláštního určení a není využívám správnou osobou (byt pro zdravotně postižené a nájemce není nijak zdravotně omezen ani nikdo z jeho rodiny)

Vypoví – li však nájemní smlouvu pronajímatel z důvodu neužívání bytu, je povinen zajistit prostor pro uskladnění věcí, a pouze pokud má nájemce děti, může soud rozhodnout, aby pronajímatel sehnal i náhradní bydlení.

V případech, že pronajímatel potřebuje byt pro své používání, případně pro členy své rodiny, nebo je byt součástí prostor k podnikání, může dát výpověď pouze s přivolením soudu.

Náležitosti ukončení nájemní smlouvy

Výpověď i dohodu o vypovězení nájemní smlouvy je nutné sepsat ve dvou vyhotoveních, které je potřeba zpečetit podpisy pronajímatele i nájemce. U dohody je nutné mít uvedeno, že dokument byl sepsán dobrovolně, z vlastní vůle, bez nátlaku a že obě strany s dohodou souhlasí. Označte datem, místem sepsání a již zmíněnými podpisy.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *